کارآموزی معماری و عمران

Showing all 6 results

کارآموزی دفتر مهندسی دلتای قزوین

در طول دوره کارآموزی در دفتر فنی دلتای قزوین با اطلاعات و آموخته های بسیاری در زمینه های مختلف آشنا شدم و تجارب مفیدی کسب کردم ، فعالیت در یک شرکت فنی فعال در کلیه زمینه های ساختمانی و عمرانی دوره ای بسیار مفید را برای من ایجاد کرد ، آشنایی با مراحل ساختمان ، آشنایی با روش های اجرا ، آشنایی با ماشین آلات و مصالح و غیره ... این گزارش خلاصه ای است از آموخته های اینجانب در طوب دوره کارآموزی که به اخت...

تیر

۱۳

۱۰,۰۰۰تومان

کارآموزی ساختمان سازی

اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . اين روابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را افـزايش مي دهـنـد . محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت . از اين رو بـايد ابـزار و ماشين آلات بـه طور مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمي...

تیر

۱۴

۱۰,۰۰۰تومان

کارآموزی مجتمع مسکونی

ابزار و فنون معماري توسط اجتماعي به نسل هاي بعدي منتقل مي گردد و در اثر ميرائي ( اجتماعي روندتكاملي خود را طي مي كند. لذا مسكن و معماري از اجزاء فرهنگ بشر استمسكن يعني حفاظي بسازد كه درون آن بتوان زندگي كرد منظور از زندگي معني عام آن است كه شامل ارضاي نيازهاي مادي و انجام رفتارها و بالاخره امكان بروز كليه شئونات يك محيط اجتماعي است زيرا كه زندگي در آن ادامه مي يابد . این محصول به صورت فایل می باش...

تیر

۱۳

۱۰,۰۰۰تومان

گزارش کارآموزی دفتر مهندسی و شهرسازی گیلاش

عناوین موجود : پیشگفتار : فصل اول -   معرفی شرکت نام شرکت : فعالیتها : موضوع شرکت : عضویت ها : فصل دوم - آموخته های تئوری -  سقف تیرچه بلوک اجرای سقف تیرچه بلوک : اجزای اصلی تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوک بنابراین ، سقف تیرچه و بلوک از اجزای اصلی ، به شرح زیر تشکیل می شود : 1- تیرچه : 1-1 تیرچه پیش ساخته خرپایی : عضو کششی : میلگرد بالایی : 1-2 تیرچه پیش ساخته پیش تنیده : 2- بلو...

تیر

۱۱

۵,۰۰۰تومان

گزارش کارآموزی شرکت تک ایستا جنوب

ابزار و فنون معماري توسط اجتماعي به نسل هاي بعدي منتقل مي گردد و در اثر ميرائي ( اجتماعي روندتكاملي خود را طي مي كند. لذا مسكن و معماري از اجزاء فرهنگ بشر است مسكن يعني حفاظي بسازد كه درون آن بتوان زندگي كرد منظور از زندگي معني عام آن است كه شامل ارضاي نيازهاي مادي و انجام رفتارها و بالاخره امكان بروز كليه شئونات يك محيط اجتماعي است زيرا كه زندگي در آن ادامه مي يابد     این م...

تیر

۱۳

۱۰,۰۰۰تومان

نقشه کشی معماری

در روزهایی اولیه با قسمت هایی مختلف شرکت که از قسکت اداری . قسمت کارگاهی که قسمت اداری شرکت تشکیل شده از ریاست، معاونت، بخش نظارت، بخش امور دفتری، بخش نظارت، بخش حسابداری و بخش انبار.و قسمت کارگاهی شرکت تشکیل شده از 11 آپارتمان مسکونی در حال ساخت و فضاهایی تولید مصالح انواع تیرچه و انواع بلوک آشنایی پیدا کردم.   این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت...

تیر

۱۳

۱۰,۰۰۰تومان