کارآموزی برق

Showing all 1 results

گزارش کارآموزی كنتورهاي Actaris

در راستاي تنوع بخشي به بهره­گيري از توانمنديهاي مهندسي و استفاده بهينه از منابع محدود در اختيار، بکارگيري مناسب تجهيزات موجود ضروري است. از اينرو يکي از روش هاي توسعه برق رساني و بهبود شاخص­هاي فني، نصب پست­هاي هوايي تک­پايه مي باشد که در اين پيش نويس به بررسي جزئيات آن مي پردازيم .اين روش بکارگيري ضمن داشتن مزايا، داراي معايبي نيز مي باشد که در بخش­هاي مربوطه به تشريح آن خواهيم پرداخت.   ...

تیر

۱۳

۱۰,۰۰۰تومان