مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذای

Showing 1–15 of 37 results

نمونه سوالات درس تجزیه مواد غذای

نمونه سوالات درس  تجزیه مواد غذای رشته مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذای سال 94 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۳

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آمارواحتمالات

نمونه سوالات درس آمارواحتمالات رشته مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذای سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۲

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول اموزش کشاورزی

نمونه سوالات درس اصول اموزش کشاورزی رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول بسته بندی مواد غذای

نمونه سوالات درس اصول بسته بندی مواد غذای رشته مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذای سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۲

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول ترویج کشاورزی

نمونه سوالات درس اصول ترویج کشاورزی رشتهمهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال93-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول زراعت تولید محصولات کشاورزی

نمونه سوالات درس اصول زراعت تولید محصولات کشاورزی رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000  ...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزش و ترویج

نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزش و ترویج رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی1

نمونه سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی رشته مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذای سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۲

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول نگهداری مواد غذای

نمونه سوالات درس اصول نگهداری مواد غذای رشته مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذای سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۲

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول وبرنامه ریزی ترویجی

نمونه سوالات درس اصول وبرنامه ریزی ترویجی رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

تیر

۲۲

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اقتصاد ومدیریت صنعتی

نمونه سوالات درس اقتصاد ومدیریت صنعتی رشته مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذای سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۲

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بازاریابی وصادرات

نمونه سوالات درس بازاریابی وصادرات رشته مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذای سال 93-92 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بهداشت وایمنی کارخانه

نمونه سوالات درس بهداشت وایمنی کارخانه رشته مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذای سال 94 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۳

۲,۰۰۰تومان