مهندسی کشاورزی -علوم دامی

Showing 1–15 of 25 results

نمونه سوالات درس آشنایی بادامپروری ایران

نمونه سوالات درس آشنایی بادامپروری ایران رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آفات وبیماری های گیاهی

نمونه سوالات درس آفات وبیماری های گیاهی رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۱

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصلاح نزاد دام وطیور

نمونه سوالات درس اصلاح نزاد دام وطیور رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی

نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول تغذیه دام

نمونه سوالات درس اصول تغذیه دام رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی شال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول زراعت

نمونه سوالات درس اصول زراعت رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول زراعت تولید محصولات کشاورزی

نمونه سوالات درس اصول زراعت تولید محصولات کشاورزی رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۱

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اکولوژی عمومی

نمونه سوالات درس اکولوژی عمومی رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بهداشت وبیماری های دام وطیور

نمونه سوالات درس بهداشت وبیماری های دام وطیور رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بیوشیمی عمومی

نمونه سوالات درس بیوشیمی عمومی رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 87-95 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی ومیگو)

نمونه سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی ومیگو) رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس پرورش زنبورعسل

نمونه سوالات درس پرورش زنبورعسل رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس پرورش طیور مرغداری

نمونه سوالات درس پرورش طیور مرغداری رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس پرورش گاوهای شیری

نمونه سوالات درس پرورش گاوهای شیری رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان