مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات

Showing all 10 results

نمونه سوالات بیوشیمی گیاهی

نمونه سوالات بیوشیمی گیاهی  رشته مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات سال94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول اصلاح نباتات

نمونه سوالات درس اصول اصلاح نباتات رشته مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تشریح ورده بندی گیاهان

نمونه سوالات درس تشریح ورده بندی گیاهان رشته مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس دامپروری عمومی

نمونه سوالات درس دامپروری عمومی رشته مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات سال 94 -90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس دیم کاری

نمونه سوالات درس دیم کاری رشته مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس رابطه آب وخاک وگیاه

نمونه سوالات درس رابطه آب وخاک وگیاه رشته مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای

نمونه سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای رشته مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات سال 87-95 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس علفهای هرز وکنترل آنها

نمونه سوالات درس علفهای هرز وکنترل آنها رشته مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی

نمونه سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی رشته مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس کنترل وگواهی بذر

نمونه سوالات درس کنترل وگواهی بذر رشته کنترل وگواهی بذر سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان