مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی

Showing 1–15 of 19 results

نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورز

نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورز رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول اموزش کشاورزی

نمونه سوالات درس اصول اموزش کشاورزی رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول ترویج کشاورزی

نمونه سوالات درس اصول ترویج کشاورزی رشتهمهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال93-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول زراعت تولید محصولات کشاورزی

نمونه سوالات درس اصول زراعت تولید محصولات کشاورزی رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000  ...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزش و ترویج

نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزش و ترویج رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول وبرنامه ریزی ترویجی

نمونه سوالات درس اصول وبرنامه ریزی ترویجی رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تکنولوژی آموزشی

نمونه سوالات درس تکنولوژی آموزشی رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس توسعه وکشاورزی پایدار

نمونه سوالات درس توسعه وکشاورزی پایدار رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ریاضی 1 رشته کشاورزی

نمونه سوالات درس ریاضی 1 رشته کشاورزی رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ریاضی عمومی 1 رشته کشاورزی

نمونه سوالات درس ریاضی عمومی 1 رشته کشاورزی رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس شیمی عمومی 1

نمونه سوالات درس شیمی عمومی 1 رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94-90 دانلود تمام سوالاتبصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

تیر

۲۳

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس شیمی عمومی رشته کشاورزی

نمونه سوالات درس شیمی عمومی رشته کشاورزی رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشا ورزی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۳

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس شیمی مقدماتی رشته کشاورزی

نمونه سوالات درس شیمی مقدماتی رشته کشاورزی رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 91-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس فیزیک 1

نمونه سوالات درس فیزیک 1 رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94-89 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

تیر

۲۳

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس فیزیک عمومی 1

نمونه سوالات درس فیزیک عمومی1 رشته مهندسی کشاورزی-ترویج واموزش کشاورزی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

تیر

۲۳

۵,۰۰۰تومان