مهندسی منابع طبیعی-شیلات

Showing 1–15 of 16 results

نمونه سوالات درس آمارحیاتی

نمونه سوالات درس آمارحیاتی رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۳

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ارزیابی محیط زیست

نمونه سوالات درس ارزیابی محیط زیست رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۳

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی

نمونه سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۳

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اکولوژی عمومی

نمونه سوالات درس اکولوژی عمومی رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۳

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بهداشت وبیماریهای آبزیان

نمونه سوالات درس بهداشت وبیماریهای آبزیان رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 2000...

تیر

۲۳

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بیوشیمی عمومی

نمونه سوالات درس بیوشیمی عمومی رشته  مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

تیر

۲۳

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ترویج وآموزش منابع طبیعی

نمونه سوالات درس ترویج وآموزش منابع طبیعی رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

تیر

۲۳

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تکثیر وپرورش آبزیان

نمونه سوالات درس تکثیر وپرورش آبزیان رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس شناخت وحمایت محیط زیست

نمونه سوالات درس شناخت وحمایت محیط زیست رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس قوانین واصول مدیریت شیلاتی

نمونه سوالات درس قوانین واصول مدیریت شیلاتی رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس گیاهان آبزی

نمونه سوالات درس گیاهان آبزی رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس لیمنولوژی

نمونه سوالات درس لیمنولوژی درس مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک

نمونه سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس هیدروتکنیک وطراحی استخراها

نمونه سوالات درس هیدروتکنیک وطراحی استخراها رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس هیدروشیمی

نمونه سوالات درس هیدروشیمی رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 90--94 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۳

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات گیاه شناسی عمومی

نمونه سوالات گیاه شناسی عمومی رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان