مهندسی آب و خاک

Showing 1–15 of 16 results

نمونه سوالا درس بیولوژی خاک

نمونه سوالا درس بیولوژی خاک رشته مهندسی آب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آب های زیرزمینی

نمونه سوالات درس آب های زیرزمینی رشته مهندسی آب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ارزیابی اراضی

نمونه سوالات درس ارزیابی اراضی رشته مهندسی آب و خاکسال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول مهندسی زهکشی

نمونه سوالات درس اصول مهندسی زهکشی رشته مهندس یآب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس پیدایش ورده بندی خاک

نمونه سوالات درس پیدایش ورده بندی خاک رشته مهندسی آب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس حفاظت آب تکمیلی

نمونه سوالات درس حفاظت آب تکمیلی رشته مهندسی آب و خاک سال 93-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس خاک های شور سدیمی

نمونه سوالات درس خاک های شور سدیمی رشته مهندسی آب و خاک سال 94-92 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس رسم فنی ونقشه کشی

نمونه سوالات درس رسم فنی ونقشه کشی رشته مهندسی آب و خاک سال 90-89 دانلود رایگان از سایت ایکس پروژه...

تیر

۲۱

۰تومان

نمونه سوالات درس زمین شناسی

نمونه سوالات درس زمین شناسیرشته مهندسی آب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس شیمی وحاصلخیزی خاک

نمونه سوالات درس شیمی وحاصلخیزی خاک رشته مهندسی آب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس طراحی سیستم های آبیاری

نمونه سوالات درس طراحی سیستم های آبیاری رشته مهندسی آب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس فیزیک خاک

نمونه سوالات درس فیزیک خاکرشته مهندسی آب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس مساحی ونقشه برداری

نمونه سوالات درس مساحی ونقشه برداریرشته مهندسی آب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس مکانیک سیالات وهیدرولیک

نمونه سوالات درس مکانیک سیالات وهیدرولیک رشته مهندسی آب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس هیدرو لوژی

نمونه سوالات درس هیدرو لوژی رشته مهندسی آب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس هیدرولیک انهار

نمونه سوالات درس هیدرولیک انهار رشته مهندسی آب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۱

۲,۰۰۰تومان