مدیریت صنعتی

Showing 1–15 of 49 results

نمونه سوالات تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

نمونه سوالات تجزیه تحلیل و طراحی سیستم رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۰۷

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری2

نمونه سوالات درس  اصول حسابداری2 رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آشنایی با سازمان های دولتی ایران

نمونه سوالات درس آشنایی با سازمان های دولتی ایران رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 4000...

شهریور

۰۶

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اداب سفر در اسلام

نمونه سوالات درس اداب سفر در اسلام رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 4000...

شهریور

۰۶

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ارزیابی طرحهای اقتصادی

نمونه سوالات درس ارزیابی طرحهای اقتصادی رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 3

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 3 رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول سازمان و مدیریت

نمونه سوالات درس اصول سازمان و مدیریت رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد – اقتصاد خرد

نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد - اقتصاد خرد رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اقتصاد ایران

نمونه سوالات درس اقتصاد ایران رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بازریابی بین الملل

نمونه سوالات درس بازریابی بین الملل رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس باستان شناسی ایران

نمونه سوالات درس باستان شناسی ایران رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۷

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی

نمونه سوالات درس بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۷

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی

نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۷

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنت

نمونه سوالات درس بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنت رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 7000...

شهریور

۰۷

۷,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بهره وری وتجزیه و تحلیل آن در سازمان

نمونه سوالات درس بهره وری وتجزیه و تحلیل آن در سازمان رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 7000...

شهریور

۰۷

۷,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی

نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۷

۵,۰۰۰تومان