مدیریت دولتی

Showing 1–15 of 25 results

نمونه سوالات درس امارواحتمالات

نمونه سوالات درس  امارواحتمالات رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تحقیق درعملیات 1

نمونه سوالات درس  تحقیق درعملیات 1 رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1 رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 3

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 3رشته مدیریت دولتی سال 90-94 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری2

نمونه سوالات درس اصول حسابداری2 رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۴

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اقتصاد خرد

نمونه سوالات درس اقتصاد خردرشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۴

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اقتصاد کلان

نمونه سوالات درس اقتصاد کلان رشته میریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت .3000...

شهریور

۰۴

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بازاریاب بین اللملی

نمونه سوالات درس بازاریاب بین اللملی رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس پول ارز بانکداری

نمونه سوالات درس پول ارز بانکداری رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تجزیه تحلیل وطراحی سیستم

نمونه سوالات درس تجزیه تحلیل وطراحی سیستم رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۴

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تحلیل اماری

نمونه سوالات درس تحلیل اماری رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

شهریور

۰۴

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس حسابداری مالیاتی

نمونه سوالات درس حسابداری مالیاتی رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس حسابرسی 1

نمونه سوالات درس حسابرسی 1 رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس حقوق اداری

نمونه سوالات درس حقوق اداری رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس حقوق اساسی

نمونه سوالات درس حقوق اساسی رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی

نمونه سوالات درس روانشناسی عمومی رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت5000...

شهریور

۰۶

۵,۰۰۰تومان