زیست شناسی عمومی

Showing 1–15 of 44 results

نمونه سوالات درس آمار زیست

نمونه سوالات درس آمار زیسترشته زیست شناسی عمومی 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت3000...

تیر

۲۰

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آیین نگارش متون علمی

نمونه سوالات درس آیین نگارش متون علمی رشته زیست شناسی عمومی سال 93-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت1000...

تیر

۱۹

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول وروش های رده بندی گیاهان

نمونه سوالات درس اصول وروش های رده بندی گیاهان رشته زیست شناسی عمومی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت3000...

تیر

۱۹

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بافت شناسی

نمونه سوالات درس بافت شناسی رشته زیست شناسی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۰

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بیوفیزیک

نمونه سوالات درس بیوفیزیک رشته زیست شناسی عمومی سال94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۰

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بیولوژی سلولی

نمونه سوالات درس بیولوژی سلولی رشته زیست شناسی سال 94 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۰

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس پرتوزنولوژی

نمونه سوالات درس پرتوزنولوژی رشته زیست شناسی عمومی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۰

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تالوفیتها

نمونه سوالات درس تالوفیتها رشته زیست شناسی عمومی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۰

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تشریح ومورفولوژی گیاهی

نمونه سوالات درس تشریح ومورفولوژی گیاهی رشته زیست شناسی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۰

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تکامل یا زیست شناسی تکوینی

نمونه سوالات درس تکامل یا زیست شناسی تکوینی رشته زیست شناسی عمومی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت3000...

تیر

۲۰

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس جانور شناسی 1

نمونه سوالات درس جانور شناسی1 رشته زیست شناسی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت3000...

تیر

۲۰

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس جانور شناسی 2

نمونه سوالات درس جانور شناسی 2رشته زیست شناسی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت3000...

تیر

۲۰

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس جنین شناسی

نمونه سوالات درس جنین شناسی رشته زیست شناسی عمومی در سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۰

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس رشد ونموگیاهان

نمونه سوالات درس رشد ونموگیاهان رشته زیست شناسی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت3000...

تیر

۲۰

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ریاضی 1

نمونه سوالات درس ریاضی1 رشته زیست شناسی عمومی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت3000...

تیر

۲۰

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ریاضی 2

نمونه سوالات درس ریاضی 2 رشته زیست شناسی عمومی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۰

۳,۰۰۰تومان