رشته عمومی

Showing all 13 results

نمونه سوالات درس آشنای با قانون اساسی

نمونه سوالات درس آشنای با قانون اساسی رشته عمومی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط 2000...

مهر

۰۱

۲,۰۰۰تومان

مهر

۰۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی

نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی رشتهای عمومی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط 3000...

شهریور

۳۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران

نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران رشته عمومی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط 3000...

مهر

۰۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تربیت بدنی 1

نمونه سوالات درس تربیت بدنی 1 رشته عومی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط 4000...

مهر

۰۱

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن

نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن رشته عمومی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط 3000...

مهر

۰۱

۳,۰۰۰تومان

مهر

۰۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس حفظ جزئ30قرآن کریم

نمونه سوالات درس حفظ جزئ30قرآن کریم رشته عمومی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط 3000...

مهر

۰۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس زبان عمومی

نمونه سوالات درس زبان عمومی رشته عمومی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط 3000...

مهر

۰۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس فرهنگ تمدن اسلامی ایران

نمونه سوالات درس فرهنگ تمدن اسلامی ایران رشته عمومی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط 1000...

مهر

۰۱

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس فرهنگ تمدن علوم پایه

نمونه سوالات درس فرهنگ تمدن علوم پایه رشته عمومی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط 4000...

مهر

۰۱

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ورزش2

نمونه سوالات درس ورزش2 رشته عمومی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط 2000...

مهر

۰۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات فلسفه اخلاق

نمونه سوالات فلسفه اخلاق رشته عمومی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط 2000...

مهر

۰۱

۲,۰۰۰تومان