مدیریت جهانگردی

Showing 1–15 of 38 results

نمونه سوالات اقتصاد 1خرد

نمونه سوالات اقتصاد 1خرد رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 3000...

مرداد

۱۶

۳,۰۰۰تومان

مرداد

۱۶

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اداب سفردراسلام

نمونه سوالات درس اداب سفردراسلام رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 4000...

مرداد

۱۶

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اشنایی با سازمانهای دولتی

نمونه سوالات درس اشنایی با سازمانهای دولتی رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 4000...

مرداد

۱۶

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حساب داری1

نمونه سوالات درس اصول حساب داری1 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 5000...

مرداد

۱۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری2

نمونه سوالات درس اصول حسابداری2 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 4000...

مرداد

۱۶

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری3

نمونه سوالات درس اصول حسابداری3 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 5000...

مرداد

۱۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اقتصاد کلان 2

نمونه سوالات درس اقتصاد کلان 2 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 3000...

مرداد

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس امارکاربردی درمدیریت جهانگردی

نمونه سوالات درس امارکاربردی درمدیریت جهانگردی زشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 2000...

مرداد

۱۶

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس امارواحتمالات

نمونه سوالات درس امارواحتمالات رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 5000...

مرداد

۱۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس امور مسافرت وصدور بلیط

نمونه سوالات درس امور مسافرت وصدور بلیط رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 3000...

مرداد

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس باستان شناسی ایران

نمونه سوالات درس باستان شناسی ایران رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 3000...

مرداد

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بررسی مسائل اجتماعی ایران

نمونه سوالات درس بررسی مسائل اجتماعی ایران رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 1000...

مرداد

۱۶

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس برنامه ریزی وتوسعه جهانگردی

نمونه سوالات درس برنامه ریزی وتوسعه جهانگردی رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 3000...

مرداد

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران 1

نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران 1 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 3000...

مرداد

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس جقرافیای جهانگردی ایران

نمونه سوالات درس جقرافیای جهانگردی ایران رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 3000...

مرداد

۱۶

۳,۰۰۰تومان