مدیریت بازرگانی

Showing 1–15 of 52 results

نمونه سوال تحقیق درعملیات1

نمونه سوال تحقیق درعملیات1رشته علوم اننسانی 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2

نمونه سوالات درس  اصول حسابداری 2 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۳

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس -تجارت بین اللمل

نمونه سوالات درس -تجارت بین اللمل رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آمار وکاربرد آن درمدیریت 2

نمونه سوالات درس آمار وکاربرد آن درمدیریت 2رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آماروکاربردآن درمدیریت 1

نمونه سوالات درس آماروکاربردآن درمدیریت 1 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 3000...

مرداد

۱۴

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول اقتصاد 2-اقتصاد کلان

نمونه سوالات درس اصول اقتصاد 2-اقتصاد کلان رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 3000...

مرداد

۱۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول بازاریابی -بازرایابی ومدیریت بازار

نمونه سوالات درس اصول بازاریابی -بازرایابی ومدیریت بازار رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 2000...

مرداد

۱۳

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۳

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 3

نمونه سوالات درس اصول حسابداری3 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول سازمان ومدیریت -مدریت وتئوری سازمان

نمونه سوالات درس اصول سازمان ومدیریت -مدریت وتئوری سازمان رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 1000...

مرداد

۱۴

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد1-اقتصاد خرد

نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد1-اقتصاد خردرشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 3000...

مرداد

۱۴

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اقتصاد توسعه -توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

نمونه سوالات درس اقتصاد توسعه -توسعه اقتصادی وبرنامه ریزیرشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 1000...

مرداد

۱۴

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بازاریاب بین اللمل

نمونه سوالات درس بازاریاب بین اللملرشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی -تحقیق درعملیات1

نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی -تحقیق درعملیات1 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 2000...

مرداد

۱۴

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس پول وارز وبانک داری -پول وبانک داری

نمونه سوالات درس پول وارز وبانک داری -پول وبانک داری رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000  ...

مرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تجارت الکترنیک 1

نمونه سوالات درس تجارت الکترنیک 1 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان