رشته روانشناسی

Showing 1–15 of 28 results

نمونه سوالات درس آسیب شناسی درمانی 1

نمونه سوالات درس آسیب شناسی درمانی 1 رشته  روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۲۸

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آسیب شناسی درمانی2

نمونه سوالات درس آسیب شناسی درمانی2رشته روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

شهریور

۲۸

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اسیب شناسی روانی ۱

نمونه سوالات درس اسیب شناسی روانی ۱ رشته روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۲۸

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اسیب شناسی روانی 2

نمونه سوالات درس اسیب شناسی روانی 2 رشته روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۲۸

۲,۰۰۰تومان

شهریور

۲۸

۱,۰۰۰تومان

شهریور

۲۸

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بازی درمانی

نمونه سوالات درس بازی درمانی رشته روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۲۸

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بهداشت روانی

نمونه سوالات درس بهداشت روانی رشته روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۲۸

۵,۰۰۰تومان

شهریور

۲۸

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس روان پزشکی

نمونه سوالات درس روان پزشکی رشته روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۲۸

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس روان سنجی

نمونه سوالات درس روان سنجی رشته روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 4000...

شهریور

۲۸

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس روان شناسی رشد 2

نمونه سوالات درس روان شناسی رشد 2 رشته روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت...

شهریور

۲۸

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی

نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی رشته روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۲۸

۵,۰۰۰تومان

شهریور

۲۹

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس روانشناسی بازی

نمونه سوالات درس روانشناسی بازی رشته روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 4000...

شهریور

۲۹

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس روانشناسی رشد ۱ کودکی

نمونه سوالات درس روانشناسی رشد ۱ کودکی رشته روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

شهریور

۲۹

۱,۰۰۰تومان