رشته جغرافیا

Showing 1–15 of 26 results

شهریور

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آب و هواشناسی دینامیکی – گرایش اقلیم شناسی

نمونه سوالات درس آب و هواشناسی دینامیکی – گرایش اقلیم شناسی رشته جغرافیا سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۱۵

۳,۰۰۰تومان

شهریور

۱۵

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تاریخ علم جغرافیا

نمونه سوالات درس تاریخ علم جغرافیا رشته جغرافیا سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت...

شهریور

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس جغرافیا و صنعت توریسم

نمونه سوالات درس جغرافیا و صنعت توریسم رشته جغرافیا سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس جغرافیا و صنعت توریسم

نمونه سوالات درس جغرافیا و صنعت توریسم رشته جغرافیا سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 4000...

شهریور

۱۶

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس جغرافیای اقتصادی ایران

نمونه سوالات درس جغرافیای اقتصادی ایران رشته جغرافیا سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس جغرافیای خاک

نمونه سوالات درس جغرافیای خاک رشته جغرافیا سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 4000...

شهریور

۱۶

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس جغرافیای قاره ها

نمونه سوالات درس جغرافیای قاره ها رشته جغرافیا سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

شهریور

۱۶

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس جغرافیای ناحیه ای ایران ۲

نمونه سوالات درس جغرافیای ناحیه ای ایران ۲ رشته جغرافیا سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۱۶

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس جقرافیای کواترنر

نمونه سوالات درس جقرافیای کواترنر رشته جغرافیا سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۱۶

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ریاضیات 2 رشته جغرافیا

نمونه سوالات درس ریاضیات 2 رشته جقرافیا رشته جغرافیا سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس زمین شناسی برای جغرافیا – مبانی زمین شناسی

نمونه سوالات درس زمین شناسی برای جغرافیا – مبانی زمین شناسی رشته زمین شناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت3000  ...

شهریور

۲۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی اقلیمی

نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی اقلیمی رشته جغرافیا سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

شهریور

۲۱

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس سیاست و فضا

نمونه سوالات درس سیاست و فضا رشته جغرافیا سال 94-90 انلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۲۱

۵,۰۰۰تومان

شهریور

۲۳

۳,۰۰۰تومان