رشته علوم انسانی

Showing 1–15 of 480 results

نمونه سوال تحقیق درعملیات1

نمونه سوال تحقیق درعملیات1رشته علوم اننسانی 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان

شهریور

۱۵

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات اقتصاد 1خرد

نمونه سوالات اقتصاد 1خرد رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 3000...

مرداد

۱۶

۳,۰۰۰تومان

مرداد

۱۶

۴,۰۰۰تومان

شهریور

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2

نمونه سوالات درس  اصول حسابداری 2 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۳

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس معانی و بیان 1

نمونه سوالات درس  معانی و بیان 1 رشته زبان و ادبیات فارسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۲۹

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس -تجارت بین اللمل

نمونه سوالات درس -تجارت بین اللمل رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آب و هواشناسی دینامیکی – گرایش اقلیم شناسی

نمونه سوالات درس آب و هواشناسی دینامیکی – گرایش اقلیم شناسی رشته جغرافیا سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۱۵

۳,۰۰۰تومان