رشته زمین شناسی

Showing 1–15 of 35 results

نمونه سوالات درس زمین شناسی مهندسی

نمونه سوالات  درس زمین شناسی مهندسی رشته زمین شناسی کاربردی از سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۱۵

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات در س ژئومورفولوژی

نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی رشته زمین شناسی کاربردی از سال 92-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۱۹

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آب شناسی کاربردی

نمونه سوالات درس آب شناسی کاربردی رشته زمین شناسی کاربردی دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۱۵

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آتشفشان شناسی

نمونه سوالات درس آتشفشان شناسی رشته زمین شناسی کابردی از سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۱۵

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آشنایی با GIS

نمونه سوالات درس آشنایی با GIS رشته زمین شناسی کاربردی سال 94 دانلود رایگان سوالات...

تیر

۱۵

۰تومان

نمونه سوالات درس اصول اکتشافی معدنی

نمونه سوالات درس اصول اکتشافی معدنی رشته زمین شناسی کاربردی سال 94 دانلود رایگان از سایت ایکس پروژه...

تیر

۱۵

۰تومان

نمونه سوالات درس اصول سنجش از را ه دور

نمونه سوالات درس اصول سنجش از راه دور رشته زمین شناسی کابردی از سال94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۱۵

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بلور شناسی هندسی

نمونه سوالات درس بلور شناسی هندسی رشته زمین شناسی کاربردی 93-90 دانلود رایگان از سایت ایکس پروژه...

تیر

۱۵

۰تومان

نمونه سوالات درس بلورشناسی

نمونه سوالات درس بلورشناسی رشته زمین شناسی کاربردی94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۱۵

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس پترولوژی

نمونه سوالات درس پترولوژی رشته زمین شناسی کاربردی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۱۵

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ترمودینامیک

نمونه سوالات در س ترمودینامیک رشته زمین شناسی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۱۵

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس چینه شناسی

نمونه سوالات درس چینه شناسی رشته زمین شناسی کاربردی سال 94 دانلود رایگان از سایت ایکس پروژه...

تیر

۱۵

۰تومان

نمونه سوالات درس دیرینه شناسی گیاهی

نمونه سوالات درس دیرینه شناسی گیاهی رشته زمین شناسی کاربردی از سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۱۵

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس دیرینه شناسی2میکروفسیل

نمونه سوالات درس دیرینه شناسی2میکروفسیل رشته زمین شناسی کاربردی از سال95-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۱۵

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس رسوب شناسی

نمونه سوالات درس رسوب شناسی رشته زمین شناسی کاربردی از سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۱۵

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ریاضی 1زمین شناسی

نمونه سوالات درس ریاضی 1زمین شناسی رشته زمین شناسی کاربردی از سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۱۵

۲,۰۰۰تومان