مهندسی برق-قدرت

Showing all 4 results

نمونه دسوالات درس تولید ونیروگاه

نمونه دسوالات درس تولید ونیروگاه رشته ریاضی فیزیک سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۶

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس حفاظت ورله ها

نمونه سوالات درس حفاظت ورله ها رشته ریاضی فیزیک سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۶

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس عایق ها وفشارقوی

نمونه سوالات درس عایق ها وفشارقوی رشته ریاضی فیزیک سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۲۶

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ماشینهای مخصوص

نمونه سوالات درس ماشینهای مخصوص رشته ریاضی فیزیک سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۶

۱,۰۰۰تومان