نساجی

Showing all 2 results

نساجي

روشي براي ارزيابي نيروي كشش چندين نوع از نخ هاي ويژه پيشنهاد شده است. نيروي كششي كه روي نمودار تغيير طول و نيروي كششي بعد از تغيير طول بدست مي آيد، هنگام تغيير دامنه خط مارپيچ در واحدهاي تابيده شده مشخص مي شود.بعد از سنجش و اسكن چندگانه سطوحي با ابعاد كوچك در محدوده ي عملكرد ميله ي بافندگي، دامنه ي خطا مرپيچ محاسبه مي شود. اسكن و بررسي هم در حين بافت در وضعيت توليد و م بلافاصله پس از بافت امكان پ...

خرداد

۱۵

۵,۰۰۰تومان

نساجی (2)

پيشرفت تكنولوژي نساجي در چند سال گذشته به اندازه اي چشمگير و تغييرات تكنيكي آن به قدري متنوتع بوده است كه مي توان به جرأت ان را به عنوان دومين تحول بزرگ صنعتي در زمينه تكنولوژي و ماشين سازي به حساب آورد. اگر اولين تحول بزرگ صنعت و نساجي را در قرن نوزدهم به كار افتادن چرخهاي اين صنعت توسط نيروي مكانيكي بدانيم، به طور قطع دوم تحول بزرگ صنعت نساجي در اواسط قرن بيستم و با ارائه روش هاي جديد رسيدنگي ما...

خرداد

۱۵

۵,۰۰۰تومان