دانلود تحقیق پول و ارز و بانکداري

براي انجام اغلب معاملات پول مورد نیاز است بنا براین براي آنکه افراد و بنگاه ها بتوانند معاملات خود را انجام دهند
دوست دارند که مقداري پول نزد خود نگه داري کنند و یا در حسا جاري خود نگه داري کنند روشن است که هرچه
درآمد شخص بیشتر باشد مقدار بیشتري پول جهت انجام معاملات نگه داري خواهد کرد.

Product Description

قالب فایل:پی دی اف

تعداد صفحه: 23

مقطع: کارشناسی

ویرایش: مقاله

….

وظایف پول:
-1 پول وسیله اندازه گیري قیمت کالاها و خدمات : با واحد پول ریال – تومان می توانیم ارزش یا قیمت کالاها را اندازه گیري کنیم
-2 پول وسیله مبادله : از طریق پول ما می توانیم مبادلات خود را انجام دهیم در حال حاضر که حجم پول زیاد است بدون پول انجام
مبادلات مشکل است.
-3 پول وسیله پس انداز حفظ ارزش اقتصادي : از طریق پول ما می توانیم ارزش اقتصادي را که ایجاد کردیم حفظ کنیم فرض
کنیم که کشاورز ارزش اقتصادي تولید می کند از طریق تولید میوه حال براي حفظ این ارزش اقتصادي نمی تواند میوه را پس انداز
کند بلکه آن را تبدیل به پول می کند و آنرا پس انداز می کند.