دانلود تحقیق پول شويي و فساد اقتصادی

پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

 

 

 

Product Description

قالب فایل: ورد

تعداد صفحه: 32

مقطع: کارشناسی

ویرایش: مقاله

….

پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد هاي كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غير قانوني خارج شوند و مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پول شويي تطهير مي شوند .

 

مقدمه. 1

پول شويي چيست؟2

مراحل پول شويي: 4

ـ مراحل عمليات پول شويي. 7

آمار مربوط به پول شويي. 10

پول هاي كثيف : 11

ايران و پول شويي : 12

آمارهايي از پولشويي : 12

راهكارهاي مبارزه با پول شويي : 13

روشهاي مبارزه با پولشويي. 16

سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF) 24

مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا 25

جمع بندي و نتيجه گيري: 27