دانلود تحقیق پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل، برای مخفی كردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع، به طوری كه وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. همچنان میتوان پولشویی یا تطهیر پول را اینچنین تعریف نموده که پول شویییك فعالیت غیرقانونی است كه در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت مییابد و پولهای كثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

Product Description

قالب فایل: ورد

تعداد صفحه: 41

مقطع: کارشناسی

ویرایش: مقاله

منابع : دارد

….

پول بعنوان يكی از مهمترين اختراعات بشری منصوب می گردد. اين پديده موجب از ميان برداشته شدن مشكلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل كرده است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوامل تولید باعث توزیع سریعتر و آسانتر كالاها و خدمات تولید شده می گردد. امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، ‌سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص ملی و سایر پارامترهای كلان اقتصادی نقش انكار ناپذیر آن در تغییر شاخصهای كلان اقتصادی مانند تورم، ركود، اشتغال، در آمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است.

مقدمه: 4

فصل اول. 6

1- تعریف پولشویی: 6

2- تاریخچه پولشویی: 8

3-  انواع پولشویی: 9

4-  مراحل پولشویی: 10

5-حجم پولشویی در جهان. 13

فصل دوم 14

1- جرایم سازمان یافته: 14

2- پولشویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان‎‏یافته: 15

3- پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد: 17

4  آثار پول شویی بر اقتصاد کلان کشورها: 23

فصل سوم 31

1- تعریف فساد: 31

2- فساد اداری: 32

نتیجه گیری: 40

منابع و مآخذ: 41