استانداردهاي آموزشي كارگاه هاي چوب صنايع دستي

اين رساله نتيجه تلاشي مي باشد كه شامل چندين جنبه است. نخستين جنبة آن بررسي نقشي است كه ماهي به عنوان يك موجود زنده با نگاهي اسطوره اي ايفا مي كند و جنبه ديگر آن بررسي نقوش ماهي در آثار هنري پيش از اسلام مي باشد.
اسطوره ابزار شناخت انسان ديرين است. هرچيزي توان اسطوره شدن را دارد، بنابراين ماهي نيز به عنوان يك جاندار مي تواند هم اسطوره باشد و هم سمبل.
نقوش ماهي در پيش از اسلام تقريبا در همه دوره ها ديده مي شود. تنها در دوره ماد و پارت يافت نشده است.

Product Description

در قرن حاضر كه قرن پيشرفت در علم و فن آوري است. كمتر كسي احساس نياز به گذشته خود مي كند. گذشته اي كه ثمره آن امروز است. براي انسان امروز اسطوره هنوز واژه اي نا آشناست.
زيرا احساس خلأ آنرا درك نكرده است. احساسي كه با هيچ علم و انديشه اي جبران نمي شود. انسان نخستين با اسطوره به دنيا مي آيد، زندگي مي كند و از دنيا مي رود. اسطوره هستة اصلي زندگي اوست. پاسخ سؤالهايش، ريشه تفكراتش، درك قدرت مافوق همه و همه با اسطوره همراه است. بنابراين اسطوره دين و دانش و انديشه اوست.
اسطوره و تفكرات آن نياز لاينفك انسان امروز و پرداختن به اين موضوع لازمه زندگي امروز مي باشد.
نگارنده سعي كرده است با طرح اين عنوان اسطوره را بيان كند و با نگاهي اسطوره اي به ماهي نشان دهد حتي اين موجود آرام نيز دنياي شگرف و پر رمز و رازي دارد.
هدف اين رساله از طرح اين موضوع، كه شامل چندين جنبه‌ مي باشد بررسي نقشي است كه ماهي به عنوان يك موجود زنده با نگاه اسطوره اي ايفا مي كند. جنبه ديگر رساله بررسي نقوش ماهي در آثار هنري پيش از اسلام مي باشد.
اين تحقيق شامل چهار فصل مي باشد. در فصل اول نگارنده به اسطوره و سمبل پرداخته است، زيرا بدون شناخت اسطوره، نمي توان نگاهي اسطوره اي داشت.