دانلود پروژه نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر

توابع مرتبط با حسابرسی عمومی و مجموعه امکانات مؤسسه عالی حسابرسی و مصلحت اندیشی انجام شده جهت تعیین حوزه مجموع فعالیت‌های حسابرسی مورد نیاز در طول دوره بحران به مؤسسات عالی حسابرسی تکلیف کرد که تا در سطح ملی اقدام به انجام حسابرسی مستقل از سازمان‌ها و نهادهای ملی بمنظور خدمت‌دهی به مالیات دهندگان و شهروندان عمومی جهت اطمینان‌بخشی به آن‌ها در انجام منطقی هزینه‌کرد بصورت کارآمد و مؤثر در ارتباط با هزینه‌های عمومی و قانونی از محل وجوه عمومی صورت پذیرد.

Product Description

قالب فایل: ورد

تعداد صفحه: 30

مقطع: کارشناسی

ویرایش: مقاله

…..

امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسیبر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن‌ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان‌ها و دولت‌ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه‌های سرمایه‌گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگر و …، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج‌کرد هزینه‌های پولی مردم است.

نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر 3
مقدمه: 4
مرحله اول) آمادگی: 8
مرحله دوم)پاسخ فوری: 9
مرحله سوم) مدیریت بحران: 16
مرحله چهارم) ناهنجاری‌های اصلی تا رفع موانع رفاه اجتماعی: 19
مرحله پنجم) استراتژی خروج از بحران: 22
نتیجه: 28