دانلود تحقیق درآمدی بر روان شناسی یادگیری

در مکتب کارکردگرایی فرض بر این است که فرایندهای ذهنی و رفتارهای موجود زنده به او در انطباق با محیط کمک می کنند . این مکتب فکری در دانشگاه شیکاگو با کارجان دیولی ( 1900) ویلیام جیمز و آنجل ( 1907 ) توسعه یافت .ویلیام جیمز از تاثیرگذارترین نظریه پردازان این مکتب است که کار مهم او در روان شناسی تالیف دو جلد کتاب با عنوان اصول روان شناسی است که خلاقان بعنوان کتاب درسی چاپ شد . او تجربه گرایی بود که باور داشت تجربه ، نقطه شروع بررسی تفکر است . او بر این باور بود که مفاهیم ساده ، رونوشتی منفعل از درون داده های محیطی نیستند ، بلکه محصول افکر و تفکر انتزاعی انسان هستند .

Product Description

 قالب فایل: ورد

تعداد صفحه: 41

مقطع: کارشناسی

ویرایش: مقاله

….

مشخص نیست که روان شناسی از چه زمانی به طور رسمی رشته ای علمی شناخته شد ، اما پژوهشهای روان شناختی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد . ویلهلک نخستین آزمایشگاه روان شناسی را در 1987 در آلمان و ویلیام جیمز چهارسال زودتر آزمایشگاه خود را در هاروارد ایجاد کرده بود .پویایی آزمایشگاه روان شناسی ، استقلال از فسلفه و نظریه پردازیهای فیلسوفان را به ارمغان آورد . و ونت در کتابی با عنوان اصل روان شناسی فیزیولوژیک ، موضوع روان شناسی را مطالعه ذهن معرفی کرد و فرآیندهای مورد بررسی در روان شناسی را مهرکرمای کنترل شده و پاسخهای قابل اندازه گیری دانست که با آزمایش و درون نگری به دست می آید .

ساختارگرایی .و کارکردگرایی. 3

کارکرد گرایی ویلیام جیمز. 4

رفتارگرایی : 5

شناخت گرایی. 6

ساختن گرایی. 6

روان شناسی گشتالت.. 7

یکپارچگی نظریه و عمل. 8

روشهای تحقیق در روان شناسی یادگیری.. 8

چه متغیرها و پیامدهایی اندازه گیری می شوند ؟ 9

مشاهده مستقیم 9

پاسخهای شفاهی. 10

تعیین میزان یادگیری به وسیله دیگران. 10

فصل دوم 11

یادگیری و فلسفه. 11

خردگرایی. 11

درک کامل یادگیری انسان. 12

ابعاد سه گانه یادگیری.. 13

انواع یادگیری.. 14

یادگیری از دیدگاه وجودگرایان. 15

فرایند یادگیری از دیدگاه وجود گرایان. 15

نظریه های رفتاری.. 17

اصول یادگیری ژندایک… 18

شرطی شدن کلاسیک… 20

انتقادهای وارد بر رفتارگرایی. 24

فصل چهارم 25

نظریه های شناختی ـ اجتماعی. 25

خودکارآمدی.. 29

خودکارآمدی و انگیزش درونی. 30

خودکارآمدی و انتظارات.. 30

مهمترین منبع انتظارات خود ـ کارآمدی تجربه مستقیم است . 31

فصل پنجم 32

الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری.. 32

پیش فرضهای الگوی پردازش اطلاعات.. 32

پیشنهادهایی برای جلب توجه فراگیران : 35

حافظه کوتاه مدت و پردازش اطلاعات : 35

محتوای حافظه بلندمدت.. 36

فصل ششم 39

فرایندهای شناختی. 39

یادگیری اکتشافی. 40

یادگیری معنادار. 40