دانلود تحقیق حسابداری حقوق و دستمزد

واحد کارگزینی در هر موسسه وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آئین نامه ای استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفی وظایف دیگری در ارتباط یا پرسنل همجون آموزش، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف،نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای موسسه و موارد مشابه را بر عهده دارد.

Product Description

قالب فایل: ورد
تعداد صفحه: 22
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع :دارد

کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه و حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در حقوق و دستمزد سازمان یا مؤسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، سناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موار قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهایحقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.

 

فهرست

مقدمه. 3

اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند 3

وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست.. 4

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست.. 4

قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد کار چگونه است.. 5

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست.. 6

مدت کار. 6

اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد 6

حقوق: 7

اضافات حقوق یا حقوق متعلقه عبارتند از: 7

کسورات، عبارتند از: 7

اضافه کار: 7

محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار: 7

حسابداری حقوق و دستمزد: 8

اهمیت سیستم: 8

حقوق و مزایای کارکنان. 9

محاسبه حقوق و مزایا 9

کسورات حقوق و مزایا 10

حق بیمه. 10

مالیات.. 10

سایر کسورات.. 11

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان. 11

لیست حقوق و دستمزد 12

کنترلهای داخلی حسابداری حقوق و دستمزد 14

مراحل پرداخت حقوق. 16

نگاهي به نحوه سيستمي شدن حقوق و دستمزد در صنعت بيمه. 18