دانلود پروژه تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ايران

یکی از عوامل مهم که در افزایش بهای خدمات بانکی و تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها تأثیر دارد قیمت تمام‌شده پول در سیستم بانکی است که البته افزایش و کاهش این قیمت نیز به دلایل زیادی وابسته است. طی سال‌های گذشته به دلیل گران بودن تسهیلات بانکی که یکی از دلایل آن به گفته کارشناسان و فعالان بانکی بالا رفتن قیمت تمام‌شده پول در بانک‌هاست همواره باعث انتقاد مشتریان و فعالان اقتصادی از نظام بانکی شده است که تسهیلات گران بانک‌ها در کنار مشکلات دیگرشان،آن‌ها را با موانع زیادی مواجه کرده است. قیمت نرخ اعتبارات بانکی بستگی به نرخ تجهیز سپرده و هزینه‌های غیرعملیاتی بانک دارد.

Product Description

قالب فایل: ورد

تعداد صفحه: 28

مقطع: کارشناسی

ویرایش: مقاله

منابع : دارد

…..

باتوجه به اینکه قیمت تمام شده‌ی پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف وهزینه های بانکمی‌باشد ونحوه‌ی چینش وترکیب منابع بانک می‌تواند بهای تمام شده‌ی پول را به حداقل برساند ، لذا در این پژوهش سعیبرآن داشتیم که به بررسی ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانك ملي ايران بپردازیم . در این پژوهش اطلاعات ترازنامه‌ی بانک‌ملی ايران در سالهای 1386 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت و براي تجزيه وتحليل داده ها از روش اقتصاد سنجی داده‌های تابلویی ، روش‌های تخمین مدل با استفاده از داده‌های تلفیقی، روش‌های تخمین مدل،،روش اثرات مشترک،روش اثرات ثابت ، روش اثرات تصادفی ،آزمون پانل یا پولینگ بودن واز نرم افزار Eviews استفاده شده است

چکیده  4

مقدمه  5

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. 6

تاریخچه بانکداری مدرن. 8

فعالیت‌های استاندارد بانکداری. 8

حداقل سرمایه. 9

عملکردهای اقتصادی. 9

تاریخچه و معرفی بانک ملی. 9

وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک ملی. 10

جایگاه بانکملی در بین بانک‌های دیگر. 10

اهمیت ساختار سرمایه:. 10

ترکیب بهینه‌ی منابع بانک. 12

روش تحقیق. 13

فرضیه‌های تحقیق.. 13

روش‌های تخمین مدل با استفاده از داده‌های تلفیقی. 15

روش‌های تخمین مدل. 15

روش اثرات مشترک4. 15

روش اثرات ثابت1. 16

روش اثرات تصادفی 4. 17

آزمون هاسمن. 18

آمار توصیفی داده‌های مورد مطالعه. 19

نتایج حاصل از برآورد مدل. 19

برآورد مدل به روش پنل دیتاو آزمون فرضیه‌ها. 19

مدل مورد بررسی در این مطالعه. 20

آزمون چاو 20

آزمون فرضیه‌ها. 22

نتیجه گیری. 25

منابع  26