دانلود تحقیق تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل

بر اساس ماده 656 ق.م. «وكيل كسي است كه از طرف ديگري به موجب عقد وكالت مأمور در انجام امري است» (جعفري لنگرودي، 1368، ص 755).

به تناسب اختياري كه موكل به وكيل مي دهد و نوع و كيفيت وكالت، ممكن است عناوين خاصي به وكيل اطلاق گردد از جمله:

وكيل در توكيل ـ وكيلي است كه از طرف موكل، حق اخذ وكيلي ديگر را براي خود يا براي موكلش داشته باشد.

Product Description

قالب فایل:ورد
تعداد صفحه:24
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد

فهرست

چكيده 4

واژگان كليدي.. 5

1ـ تعهد 7

2ـ وكالت.. 7

3 ـ موكل. 8

4 ـ وكيل. 8

اقسام تعهدات اصلي وكيل. 9

الف ـ تعهدات ناشي از توافق وكيل و موكل. 9

ب ـ تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وكيل و موكل( 9

1ـ تعهد وكيل به انجام مورد وكالت.. 10

الف ـ انجام مورد وكالت طبق قرارداد 11

2ـ تعهد وكيل به رعايت مصلحت موكل. 13

تعهد وكيل به حفظ اسرار موكل. 16

4ـ تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل. 17

الف ـ تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت.. 17

اول ـ عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي طبيعت معامله. 18

دوم ـ عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي وجود قراين و اوضاع و احوال خاص…. 19

سوم ـ عدم لزوم تقديم حساب به واسطه توافق قبلي وكيل و موكل. 19

چهارم ـ عدم قدرت وكيل بر تقديم حساب.. 19

ب ـ تعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكل. 19

كتابنامه: 22