دانلود تحقیق تشریح روش های تنظیم بودجه

بوذجه دو طرف دارد: درآمد و هزینه. هریک از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هرچه بیشتر سنجیده شوند، زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست، بلکه میتواند زیانبار نیز باشد.چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویسی نیزنوعی برنامه ریزی ، تاحد امکان باید این برنامه را استواری بخشید.

 

Product Description

قالب فایل:پی دی اف

تعداد صفحه: 29

مقطع: کارشناسی

ویرایش: مقاله

منابع : دارد

…..

تهیه وتنظیم بودجه باپیدایش دولت ها همراه بوده است ودرایران سابقه طولانیبرای شکل اولیه آن وجود دارد .ایرانیان در کشور داری وترتیب دفاتر دیوانی وگرفتن بباج وخراج و عوارض گمرکی واجرای اصول مالی تبحر داشته اند بسیاری از ملت هاترتیب کارهای دیوانی رااز ایرانیان گرفته اند ولی در تاریخ مالیه واقتصاد کهن ایران به درستی بررسی وپژوهش نشده است .

مقدمه 3
-1-1 روشهاي تنظيم بودجه 3
-2 روشهاي برآورد و تنظين درآمدها 4
-3 روش سال ما قبل آخر 4
-4 روش حد متوسطه ها 5
-5 روش پيش بيني مستقيم 6
-6 روش سنجيده منظم 6
-7 روشهاي برآورد هزينه ها(طرف ديگر بودجه ) 7
-8 مراحل تهيه و تنظيم بودجه متداول 9
-9 بودجه ريزي افزايشي 11
-10 بودجه برنامه اي 11
-11 بودجه عملياتي 15
-12 مقايسه بودجه برنامه اي و بودجه عملياتي 15
-13 مزاياي اندازه گيري كار 18
-14 روشهاي برآورد هزينه در بودجه عملياتي 19
-15 نظام بودجه بندي طرح و برنامه 21
-16 بودجه بندي بر مبناي صفر 24
-17 بودجه ريزي بر مبناي هدف 26
-18 نتيجه گيري 27
-19 منابع 29