دانلود پروژه تأثير ريسك سيستماتيك بر بازده سهام شركتهاي دارويي و شيميايي با استفاده از تحليل موجك در بورس اوراق بهادار تهران (با توجه به نوسان پذيري بازده)

در بازار سرمایه یکی از مهم ترین مباحث ارتباط بین ریسک و ارتباط است.مخصوصا ریسک سیستماتیک،زیرا اعتقاد براین است که بازده سهام فقط تابعی از ریسک سیستماتیک است.

Product Description

قالب فایل: پی دی اف

تعداد صفحه: 127

مقطع: کارشناسی

ویرایش: مقاله

منابع :دارد

….

سرمايهگذاري يك امر ضروري و حياتي در جهت رشد و توسعه اقتصادي هر كشور است. براياينكه وجوه لازم جهت اين سرمايهگذاري فراهم آيد، بايد يكسري منابع براي تأمين سرمايه وجود داشتهباشد بهترين منبع براي تأمين سرمايه پس انداز هاي مردم يك جامعه است. بورس اوراق بهادار بهترينمكانيزمي است كه امكان استفاده از پساندازها را در بخش توليد فراهم ميآورد. پس بورس از يك طرف پس انداز هاي سرگردان را به سمت توليد سوق ميدهد و از طرف ديگر احتياجات مالي شركتها و مؤسسات را برآورده ميكند.