پروژه بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی شهر تبریز

متصدیان امور بانکی یا همان تحویلداران به عنوان پرسنل صف دربانکها نقش دریافت وپرداخت را وجوه بر عهده دارند وتجهیز منابع مالی در بانک توسط این قشر انجام می پذیرد. بانک موسسه ای است که از یک طرف با جذب سپرده های مردم به تجهیز منابع پرداخته و از طرف دیگر با اعطای وام تسهیلات به نیازمندان منابع مالی که در زمینه های مختلف دارای تخصص هستند نقش واسطه گری را ایفا می کند و از این طریق باعث می شود جامعه به رشد اقتصادی دست یابد.

 

Product Description

قالب فایل: ورد

تعداد صفحه: 34

مقطع: کارشناسی

ویرایش: مقاله

منابع : دارد

…..

متصدیان امور بانکی یا همان تحویلداران به عنوان پرسنل صف دربانکها نقش دریافت وپرداخت را وجوه بر عهده دارند وتجهیز منابع مالی در بانک توسط این قشر انجام می پذیرد. بانک موسسه ای است که از یک طرف با جذب سپرده های مردم به تجهیز منابع پرداخته و از طرف دیگر با اعطای وام تسهیلات به نیازمندان منابع مالی که در زمینه های مختلف دارای تخصص هستند نقش واسطه گری را ایفا می کند و از این طریق باعث می شود جامعه به رشد اقتصادی دست یابد.

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات …………………………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………………………….. 2

2- 1 بیان مساله …………………………………………………………3

3-1ضرورت و اهمیت موضوع …………………………………………….. 4

4-1اهداف تحقیق ……………………………………………………….. 5

5-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………. 6

فصل دوم : مرور ادبیات تحقیق ……………………………………..7

1-2پایه های نظری ………………………………………………………. 8

2-2پیشینه تحقیق ……………………………………………………… 13

3-2ارائه مدل تحقیق …………………………………………………….14

فصل سوم :روش شناسی تحقیق ………………………………..15

1-3 نوع تحقیق از نظر هدف ……………………………………………16

2-3 نوع تحقیق از نظر جمع اوری اطلاعات …………………………….. 16

3-3 جامعه آماری ،نمونه اماری ،روش نمونه گیری ،واحد آماری ،ابزار گرد اوری آمار وطلاعات…….16

4-3روش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات …………………………………. 16

فصل چهارم : یافته های تحقیق …………………………………… 17

1-4روش اجرای تحقیق ………………………………………………….. 18

2-4تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………… 20

فصل پنجم :تفسیر یافته ها ………………………………………… 22

1-5تفسیر تجزیه و تحلیل انجام شده …………………………………… 23

فصل ششم:خلاصه ،نتیجه ، ارائه پیشنهادها …………………… 24

1-6خلاصه ……………………………………………………………….. 25

2-6نتیجه …………………………………………………………………. 26

3-6پیشنهادها …………………………………………………………… 27

پیوست ها ……………………………………………………………….. 29

1- نمونه پرسشنامه …………………………………………………….. 29