دانلود پروژه بررسی سیر تحولات تاریخی اجراي قوانین کیفري ایران در مکان هاي متفاوت

ماده 3 قوانی- ن جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوري اسلامی ایران اعم از زم(ی نی، دریایی و هوایی)
.مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد
الف)هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از – الف
جرم در خارج واقع و نتیجه در ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم
.واقع شده در ایران محسوب است

Product Description

قالب فایل:پی دی اف
تعداد صفحه:23
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

قوانین کیفري ایران از لحاظ تاریخی به پنج دوره تقسیم می شود به عبارت دیگر پنج دوره تقنیننی داریم که عبارتند از
:قانون مجازات عمومی 1304 -قانون مجازات عمومی 1352 -قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 -قانون مجازات
اسلامی 1370 و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی 1390 که هنوز به صورت قانون در نیامده است. در این میان سه
اصل سرزمینی ،شخصی و صلاحیت واقعی قوانین کیفري در همه این قوانین با اندکی تغییرات آمده و بدان اشاره شده
است هم چنین سه قلمرو هوایی، دریایی و زمینی نیز در این سیر تقنینی در بابلاي مواد قانونی گنجانده شده است با این
توضیح که دو قلمرو دریایی و هوایی علاوه بر قوانین داخلی از قوانین و کنوانسیونهاي بین المللی نیز تبعیت می کنند که
در متن اصلی این نوشتار مفصل آمده است و بخش عمده این قلمروها را شامل می شوند ازجمله کنفرانسهاي ژنو ولاهه و
در زمینه زمینه قلمرو هوایی عهدنامه هاي پاریس و شیکاگو هستند . و اینکه دریاي سرزمینی جزءسرزمین کشور
محسوب می شود ودولتها براي ورود به آن باید اصول بین المللی را رعایت کنند و در مورد قلمرو هوایی سه نظریه ارائه
گردیده است 1-نظریه اي که از حقوق خصوصی گرفته شده است 2 نظری-ه عبور و مرور آزاد 3-نظریه بینابین که حقوق
بین الملل نیز متمایل به این نظر می باشد.و هم چنین برخی قوانین خاص در مورد قلمرو هوایی و دریایی به تصویب
رسیده اند که باید این قوانین با تلفیق قواعد بین الملل به اجرا در بیاییند .