دانلود پروژه بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

 

ماده 1 – کلیه کارفرمایان ، گارگران ،کارگاهها، موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده2 –کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد،حقوق، سهم سودوسایرمزایا به در خواست کارفرما کار می کند.

Product Description

قالب فایل:ورد
تعداد صفحه:30
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید.

فهرست مطالب

مقدمه3

فصل اول :

تعاریف کلی و اصول 5

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن6

حقوق کار9

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی . 11

الف) کارگر11

ب) کارفرما  11

ج) کارگاه 12

قلمرو حقوق کار 12

قرارداد کار 12

پایان رابطه کارگر و کارفرما. 13

منبع اصلی رابطه کار.16

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب 17

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی .20

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار29

جنبه جمعی روابط کار. 31

روابط کار بر اساس غیرقراردادی 33

روابط کار جانشین قرارداد کار..36

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه  38

انتقاد نظریه کارگاه 42

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد.47

نتیجه گیری .50

پاورقی.51

منابع 52