دانلود پروژه بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد كه شرايطى را داشته‏باشد، از جمله بايستى سرقت به صورت مخفيانه انجام مى‏گرفت. مقايسه ماده 212 كه به تعريف سرقت پرداخته و در آن قيد به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 كه‏شرائط سرقت موجب حد را ذكر كرده و از آن جمله شرط مخفيانه بودن سرقت را مطرح‏كرده بود،

Product Description

قالب فایل:ورد
تعداد صفحه:51
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏ پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليل‏ سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏ دارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت ازمغازه‏ها.

فهرست

مقدمه. 5

گفتار يكم: سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران. 5

گفتار دوم: تجزيه و تحليل جرم سرقت.. 8

مرحوم مقدس اردبيلى(ره) در اين‏باره مى‏گويد: 10

قال امير المومنين(ع): 11

عن ابى عبدالله(ع) قال: 11

با اين حال برخى از فقهاآن را چنين تعريف كرده‏اند: 14

سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به ديگرى. 19

گفتار سوم: تجزيه و تحليل جرم دزدى.. 23

گفتار چهارم: تجزيه و تحليل ماده 665 قانون مجازات اسلامى ماده ياد شده مقرر مى‏دارد: 26

مرحوم محقق حلى(ره) در اين باره مى‏فرمايد: 28

پی نوشت فصل اول: 30

«بررسى سرقت در ابعاد مختلف ». 34

تعريف بزهكارى.. 34

عوامل مؤثر در ايجاد بزه و بزهكارى.. 35

ريشه‏ها و علل بزهكارى.. 36

روشهاى پيشگيرى و درمان بزهكارى.. 37

پيشنهادهاى عملى. 38

سرقت از ديدگاه جرم شناسان. 39

انگيزه ارتكاب جرم در سرقت‏به شرح زير است : 39

سرقت از ديدگاه قرآن و روايات.. 42

خبر صحيح حلبى‏از امام‏صادق‏عليه السلام: 42

روايت ابى بصير از امام باقرعليه السلام: 42

حضرت على عليه السلام مى‏فرمايد: 43

عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پيشگيرى از آن. 44

روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهكار. 46

عكس العمل والدين نسبت‏به سرقت اطفال. 48

نتیجه گیری : 48

پى‏نوشت فصل دوم : 49

منابع : 51