دانلود پروژه بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله

بر اساس اين نظريه، زماني كه قاعده حل تعارض قوانين مقر دادگاه، قانون خارجي را صالح تشخيص مي­دهد، در حقيقت، به جاي تعيين قانون مادي خارجي، به قانون­گذار خارجي اجازه مي­دهد كه به نيابت از او، قانون حاكم بر رابطه حقوقي مورد نظر را تعيين نمايد. هر گاه قانون­گذار خارجي قانوني را صالح بداند كه آن قانون توسط قواعد تعارض قوانين مقر دادگاه تعيين شده است، در اين حالت، احاله محقق نمي­شود و با اجراي قانون خارجي رابطه حقوقي مورد نظر اداره مي­شود

Product Description

قالب فایل:ورد
تعداد صفحه:27
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

احاله يا تعارض منفي قوانين يكي از مهم­ترين مباحث حقوق بين الملل خصوصي است. برخي در مخالفت با احاله آن را دخالت قانون­گذار خارجي با حاكميت قانون در عرصه حقوق داخلي كشورها مي­دانند، برخي ديگر پذيرش تعارض منفي قوانين را ايجادگر مسئله دور و تسلسل در اجراي قوانين خارجي و داخلي و نوعي تنيس بين­المللي قوانين قلمداد نموده­اند. اما، به زعم موافقان با احاله، هماهنگي ميان نظام حقوقي كشورها در گرو پذيرش تعارض منفي قوانين در حقوق بين­الملل خصوصي مي­باشد.احاله در حقوق بين­الملل خصوصي كشورهاي مختلف جهان جايگاه ويژه­اي را به خود اختصاص داده است.

 

فهرست

چكيده 4

مقدمه. 4

1-نظريات طرفداران احاله. 5

الف- نظريه صلاحيت انحصاري قانون ملي 5

ب- نظريه نيابتي احاله. 6

ج- نظريه جانشيني احاله. 7

د- نظريه بيتابعيتي حقوقي. 8

ه- نظريه احاله مضاعف يا احاله كامل. 9

و- نظريه هماهنگي بين المللي احاله. 11

ز- نظريه منفعتطلبانه احاله. 13

2- احاله درحقوق بينالملل خصوصي تطبيقي. 14

1-2- احاله در حقوق موضوعه. 14

2-2-إحاله در كنوانسيون لاهه 1955. 16

3-2- احاله در رويه قضايي فرانسه. 17

3- احاله در حقوق بينالملل خصوصي ايران. 19

منابع و مآخذ 24