دانلود پروژه بررسي طلاق بر مبناي عسر و حرج زن

یکی از مصادیق قاعده موضوع بحث نفی عسر و حرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبودی الطلاق بید من اخذ بالساق است نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با  توافق آن را به وجود می آوررند.

Product Description

قالب فایل:پی دی اف
تعداد صفحه:41
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

ماده 130قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زنا شویی وی را در وضعیت عسر وحرج قرار دهد با مراجعه به حاکم واثبات حالت عسر وحرج درخواست طلاق نماید .عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر وحرج با اثبات علت موجد سختی وتنگی خود را از علقه زوجیت رها سازد.اگرچه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن گردیده است .