دانلود تحقیق برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد

در مورد اجراى حكم قصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدين معنى كه اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود كه خانواده زن معادل نصف ديه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى).

Product Description

قالب فایل: ورد
تعداد صفحه: 51
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

مقدمه: 6

كليد واژگان: 7

۱- زمان مسئوليت كيفرى.. 10

۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم 10

۳- قصاص…. 11

۴- ديه. 11

مبانى حكم ديه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات.. 13

طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدنى: 14

طبق ماده‏۶ همان قانون: 14

درآمد: 15

روايات تشريع ديه. 17

فصل دوم 22

نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد 22

صاحب جواهر الكلام مى نويسد: 23

تفصيل اين سه دليل از اين قرار است: 24

يكم . روايات.. 24

دسته دوم، روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت التزامى. 26

برخى از اين روايات عبارت اند از: 27

استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد: 28

دسته سوم، روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم 29

پنج روايت بر اين راى مشهور دلالت مى كنند كه از اين قراراند: 29

امام صادق(عليه السلام)در هنگام شنيدن خبر فوت او فرمود: 31

شگفتى فقيهان فريقين از اين حكم 32

تحليل و نظر مقدس اردبيلى. 33

نظر صاحب فتح‏القدير. 35

اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد: 36

نقد و بررسى كلى. 38

در اينجا برخى از آيات و روايات ياد شده، آورده مى شود: 39

سوم. وجوه استحسانى. 42

۲- پايين‏تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى.. 45

بر اين ديدگاه ها اشكال است، زيرا: 46

نتيجه. 48

پيشنهاد : 52

منابع: 54