دانلود تحقیق ابراء اسقاط است یا تملیک

تملیک: معنای تمليک نسبت به مديون، چه آنکه دين به ملکيت او درآمده بو ه همين ميزان بر ثروت او افزوده شده است که اگر تعهد او بخشيده نمیشد،بايد معادل آن را از ميان اموال خود جدا میکرد بو ه طلبکار میپرداخت اوي ن همان معنای تملّکِ دينِ بخشيده شده است.

Product Description

قالب فایل: پی دی اف
تعداد صفحه: 32
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

در این تحقیق تلاش بر آن است تا در مورد ماهیت ابراء که در جامعه یکی از مسایل مورد ابتلای مردم است بحث شود گه آیا ابرائ اسقاط است یال تملیک؟یا اینکه ابراء عقد است یا ایقاع؟ در این نوشتار به مباحث کلی ابراء از جمله اقسام،ارکان،احکام،قلمرو فقهی،آثار فقهی و حقوقی ابراء همچنین به مباحثی چون ابراء در سایت کشورها از جمله فرانسه و آلمان و آمریکا و کشورهای اسلامی نظیر مصر و لبنان و بررسی نظریات مختلف علما فقهی و حقوقی در مورد اسقاط یا تملیکی بودن ابراء پرداخت شده است.

فهرست موضوعات صفحه
چکیده 5
مقدمه کو لیات 6
معانی مو فهوم ابراء، اسقاط تو ملیک، عقد و ایقاع 7
موضوع ابراء 8
ابراء، عقد یا ایقاع؟ 8
اقسام ابراء 01
ارکان ابراء 00
قبول ابراء 05
شرایط ابراء 06
احکام ابراء 07
قلمرو فقهی ابراء 09
آثار فقهی، حقوقی ابراء 32
بررسی نظریات مختلف در خصوص اسقاط یا تملیکی بودن ابراء 32
در سایر کشورها ابراء اسقاط است یا تملیک؟ 39
ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق 21
ابراء پزشک در حقوق موضوعه 21
نتیجه گیری 20
منابع و مآخذ 2