نمونه سوالات

Showing 1–15 of 67 results

نمونه سوالات آزمون ادواری حسابداری حقوق ودستمزد

نمونه سوالات آزمون ادواری حسابداری حقوق ودستمزد رشته حسابداری سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۱۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات آزمون ادواری حسابداری مقدماتی

نمونه سوالات آزمون ادواری حسابداری مقدماتی رشته حسابداری سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۱۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات آمون ادواری حسابداری صنعتی

نمونه سوالات آمون ادواری حسابداری صنعتی رشته حسابداری سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۱۱

۲,۰۰۰تومان

شهریور

۱۶

۳,۰۰۰تومان

مرداد

۰۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ارتش وسیاست

نمونه سوالات درس ارتش وسیاست رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

مرداد

۰۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اسیب شناسی روانی ۱

نمونه سوالات درس اسیب شناسی روانی ۱ رشته روانشناسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۲۸

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اشنای با ادیان بزرگ

نمونه سوالات درس اشنای با ادیان بزرگ رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

مرداد

۰۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اشنای باعلوم قران وحدیث

نمونه سوالات درس اشنای باعلوم قران وحدیث رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

مرداد

۰۶

۳,۰۰۰تومان

مرداد

۰۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول وروابط بین اللمل1

نمونه سوالات درس اصول وروابط بین اللمل1 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

مرداد

۰۷

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول وروش ترجمه

نمونه سوالات درس اصول وروش ترجمه رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت3000...

مرداد

۰۷

۳,۰۰۰تومان

مرداد

۰۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول ومبانی نظری ترجمه

نمونه سوالات درس اصول ومبانی نظری ترجمه رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۰۷

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران

نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۰۷

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اواشناسی انگلیسی

نمونه سوالات درس اواشناسی انگلیسی رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۰۷

۵,۰۰۰تومان