مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

Showing 16–28 of 28 results

نمونه سوال درس اکولوژی جنگل

نمونه سوال درس اکولوژی جنگل رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ماسین های کشاورزی عمومی

نمونه سوالات درس  ماسین های کشاورزی عمومی رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالاتبصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۴

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آبیاری عمومی

نمونه سوالات درس آبیاری عمومی رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آفات وبیماریهای محصولات کشاورزی

نمونه سوالات درس آفات وبیماریهای محصولات کشاورزی رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول طراحی منظره وچشم انداز

نمونه سوالات درس اصول طراحی منظره وچشم انداز رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول مهندسی جنگل

نمونه سوالات درس اصول مهندسی جنگل رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اکوتوریسم

نمونه سوالات درس اکوتوریسم رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اکولوژی منابع آب

نمونه سوالات درس اکولوژی منابع آب رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اندازه گیری وارزیابی مراتع

نمونه سوالات درس اندازه گیری وارزیابی مراتع رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس باغبانی عمومی یاعلوم باغی

نمونه سوالات درس باغبانی عمومی یاعلوم باغی رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تنوع زیستی

نمونه سوالات درس تنوع زیستی رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالاتبصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۲۳

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس جنگل شناسی

نمونه سوالات درس جنگل شناسی رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالاتبصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

تیر

۲۳

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس چوب شناسی وحفاظت چوب

نمونه سوالات درس چوب شناسی وحفاظت چوب رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۴

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس حقوق کشاورزی

نمونه سوالات درس حقوق کشاورزی رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالاتبصورت یکجا فقط با پرداخت 2000  ...

تیر

۲۴

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس حمایت جنگل

نمونه سوالات درس حمایت جنگل  رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالاتبصورت یکجا فقط با پرداخت3000...

تیر

۲۴

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس درختان ودرختچه های ایران

نمونه سوالات درس درختان ودرختچه های ایران  رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالاتبصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۴

۳,۰۰۰تومان