مدیریت سود

Showing all 3 results

دانلود پروژه بررسی رابطه ی بین مدیریت سود و کیفیت اقلام تعهدی سود

قالب فایل:پی دی اف تعداد صفحه: 5 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع :دارد ... هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین مدیریت سود و کیفیت اقلام تعهدی سود است. اقلام تعهدی سود از یک سو به مدیران اجازه میدهندتا سود را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقلام به مدیران اختیار میدهند تا ازانعطافپذیری روشها و اصول پذیرفته شدهی حسابداری سوء استفاده کرده و محتوای اطل...

تیر

۱۲

۰تومان

دانلود تحقیق مدیریت سود، ریسک سهام و نوسانات درآمد در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قالب فایل:پی دی اف تعداد صفحه: 185 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع:دارد ... حسابداری ذاتا نسبت به دستکاری آسیب پذیر بوده، به تبع سود دستکاری شده عملکرد مدیریت را به شکل منصفانه ارایه نمی نماید، و این تحقیق در پی آزمون رابطه بین ریسک های سهام و تغییرات درآمد با یکی از شایع ترین دستکاری های حسابداری به نام مدیریت سود است. در این تحقیق مدیریت سود به عنوان عامل با بکارگیر مدل جونز بومی، ...

تیر

۱۲

۵,۰۰۰تومان