غیر اقتصادی

Showing all 1 results

دانلود پروژه تأثير ريسك سيستماتيك بر بازده سهام شركتهاي دارويي و شيميايي با استفاده از تحليل موجك در بورس اوراق بهادار تهران (با توجه به نوسان پذيري بازده)

قالب فایل: پی دی اف تعداد صفحه: 127 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع :دارد .... سرمايهگذاري يك امر ضروري و حياتي در جهت رشد و توسعه اقتصادي هر كشور است. براياينكه وجوه لازم جهت اين سرمايهگذاري فراهم آيد، بايد يكسري منابع براي تأمين سرمايه وجود داشتهباشد بهترين منبع براي تأمين سرمايه پس انداز هاي مردم يك جامعه است. بورس اوراق بهادار بهترينمكانيزمي است كه امكان استفاده از پسانداز...

تیر

۰۸

۵,۰۰۰تومان