صنعتی

Showing 1–15 of 16 results

نمونه سوالات درس اصول حسابداری2

نمونه سوالات درس  اصول حسابداری2 رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ارزیابی طرحهای اقتصادی

نمونه سوالات درس ارزیابی طرحهای اقتصادی رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ارزیابی طرحهای اقتصادی

نمونه سوالات درس ارزیابی طرحهای اقتصادی رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اقتصاد ایران

نمونه سوالات درس اقتصاد ایران رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس باستان شناسی ایران

نمونه سوالات درس باستان شناسی ایران رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۷

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی

نمونه سوالات درس بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۷

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنت

نمونه سوالات درس بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنت رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 7000...

شهریور

۰۷

۷,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک 1

نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک 1 رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۷

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک2

نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک2 رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 4000...

شهریور

۰۷

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تنظیم کنترل برنامه بودجه ریزی

نمونه سوالات درس تنظیم کنترل برنامه بودجه ریزی رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۰۷

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس حقوق اداری

نمونه سوالات درس حقوق اداری رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت5000...

شهریور

۰۷

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس حقوق تجارت

نمونه سوالات درس حقوق تجارت رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 4000...

شهریور

۰۷

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس روش های تحقیق و ماخذ شناسی

نمونه سوالات درس روش های تحقیق و ماخذ شناسی رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۰۷

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس زبان تخصصی مدیریت صنعتی

نمونه سوالات درس زبان تخصصی مدیریت صنعتی رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس کاربرد اماردرمدیرت صنعتی

نمونه سوالات درس کاربرد اماردرمدیرت صنعتی رشته مدیریت دولتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس نظریه های برنامه ریزی

نمونه سوالات درس نظریه های برنامه ریزی رشته مدیریت صنعتی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۰۸

۳,۰۰۰تومان