تعمیر کار

Showing all 4 results

نمونه سوال تعمیر کار مکانیک تراکتور وتلیر درجه 2 آزمون ادواری

نمونه سوال تعمیر کار مکانیک تراکتور وتلیر درجه 2 آزمون ادواری رشته تعمیر کار سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۱۰

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات تعمیر کار اتومبیل سواری درجه

نمونه سوالات تعمیر کار اتومبیل سواری درجه رشته تعمیر کار سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 4000...

شهریور

۱۰

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات تعمیر کار لوله کشی ادواری

نمونه سوالات تعمیر کار لوله کشی ادواری رشته تعمیر کار سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۱۰

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات دریل کا واره کار

نمونه سوالات دریل کا واره کار رشته تعمیرکار سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

شهریور

۱۰

۱,۰۰۰تومان