آزمایشگاه

Showing all 2 results

دانلود تحقیق درآمدی بر روان شناسی یادگیری

 قالب فایل: ورد تعداد صفحه: 41 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله .... مشخص نیست که روان شناسی از چه زمانی به طور رسمی رشته ای علمی شناخته شد ، اما پژوهشهای روان شناختی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد . ویلهلک نخستین آزمایشگاه روان شناسی را در 1987 در آلمان و ویلیام جیمز چهارسال زودتر آزمایشگاه خود را در هاروارد ایجاد کرده بود .پویایی آزمایشگاه روان شناسی ، استقلال از فسلفه و نظریه پردازیهای فیلسوفان ر...

تیر

۰۹

۳,۰۰۰تومان

مهر

۰۳

۳,۰۰۰تومان